Правила на наградниот натпревар "Животинско царство - дигиталeн албум"

Член 1

Организатор на наградниот натпревар насловен «Животинско царство - дигиталeн албум» е Краш, прехранбена индустрија a.д., Равнице 48, 10000 Загреб, Хрватска, ЕМБС: 94989605030, во натамошниот текст Организатор. Натпреварот се организира со цел промоција на производите и услугите на Организаторот.

Член 2

Наградниот натпревар се одржува во периодот од 22.09.2016 година до 31.12.2024 година.

Член 3

Правилата на наградниот натпревар ќе бидат објавени на страницата https://digitalni-album.igraoni.ca

Член 4

Право на учество во натпреварот имаат сите физички лица кои се државјани на Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Словенија, Македонија, Косово, Малта, Чешка, Словачка и Канада.

За малолетно лице согласност мора да даде родител или лице кое е овластено да се грижи за него, во согласност со законот. Во наградниот натпревар може да се натпреваруваат малолетници доколку имаат изричита согласност од родител или старател.

Според законот, малолетниците може да бидат добитници на награда и да ја примат освоената награда во согласност со условите пропишани со закон, односно доколку старателите на малолетниот добитник ја прифатат наградата, со што ја изразуваат согласноста со овие Правила и во име на малолетникот ја превземаат наградата.

Член 5

За да се учествува во пополнувањето на дигиталниот албум на Животинско царство треба да се направи корисничка сметка на www.igraoni.ca. Ако веќе имате корисничка сметка, со неа може да се пријавите во апликацијата „Дигитален албум“.

За секој запишан код од сликичката на чоколадото Животинско царство, Животинско царство јуниор и хартијата за завиткување на чоколадното лижавче Лизли корисникот добива две (2) исти сликички – на пример, две сликички од колумбиска боа. Сликичките што се добиваат при внесување на кодот се избрани по случаен избор. Сите дупли сликички може да се разменуваат со другите играчи во апликацијата „Дигитален албум“.

Играјќи во квизот на знаење корисникот може да освои сликички. За секој точен одговор корисникот добива две исти сликички. Максималниот број на сликички кои можат да се освојат при играње на квизот е 20.

За да се пополни целиот „Дигитален албум“, потребно е да се соберат сите 250 различни сликички. За секој пополнет албум, корисникот добива еден златник. Со преостанатите дупли сликички корисникот може да пополнува нов албум и така да пополни повеќе албуми. Златниците можат да се заменат за награди кои може да се пронајдат во апликацијата.

За секој неискористен код од апликацијата „Најголем албум на светот“ корисникот ќе добие две исти сликички во апликацијата „Дигитален албум“.

Учесникот се согласува организаторот да контактира со него во случаите од член 6 и од член 8 од овие Правила, користејќи ги неговите податоци за контакт. Во случај на недостапност поради погрешни податоци или неможност да се воспостави контакт ако податоците се точни, ќе се постапи во смисла на одредбите од член 5, став 4 и член 7 од овие Правила.

Член 6

Учесниците кои учествуваат во промотивниот награден натпревар немаат право да бараат други награди или во поголеми количества од оние што се наведени во овие Правила. Наградите не може да се заменат за пари, други производи или за услуги.

Член 7

Со превземање на наградата престануваат сите обврски на Организаторот на наградниот натпревар кон добитникот, освен обврските од член 8, став 1 од овој Договор, па се до бришење на личните податоци.

Член 8

Организаторот се обврзува на заштита на личните податоци од учесникот во наградниот натпревар, согласно Законот за имплементација на Општа регулација за заштита на податоци.

Организаторот се обврзува да ги обработи само неопходните лични податоци на учесникот, кои се потребни со цел спроведување на наградниот натпревар.

Согласноста за обработка на личните податоци,корисникот ќе може да ја даде при пријавувањето со корисничка сметка на www.igraoni.ca и тоа со означување на предвиденото поле за тоа.

Учесникот има право да ја повлече согласноста од претходната ставка во било кое време и да побара престанок на понатамошната обработка на негови податоци.

Личните податоци на учесникот во наградниот натпревар се чуваат 1 година по завршувањето на наградниот натпревар, по што Организаторот се обврзува да ги избрише.

Член 9

Организаторот го задржува правото да го прекине натпреварот во случај ако настапат околности за кои Организаторот не е одговорен, односно кои не можел да ги спречи, отстрани или да ги избегне, односно оние кои според законот, претставуваат виша сила, а во таков случај тој се ослободува од евентуално настанатите обврски кон учесниците.

Член 10

Учесникот што учествува во промотивниот награден натпревар ги прифаќа правата и обврските од овие Правила.

Организаторот го задржува правото на промена на овие Правила, а сите учесници навреме ќе бидат известени за тоа.

Член 11

Во случај на спор меѓу Организаторот и учесникот во овој награден натпревар надлежен е Трговскиот суд во Загреб.

Copyright © Kraš. All rights reserved