Všeobecné podmienky týkajúce sa žrebovania o ceny pre digitálny album Kráľovstvo zvierat

Ustanovenie 1

Žrebovanie o ceny pre digitálny album Kráľovstvo zvierat organizuje spoločnosť Kraš Food Industry Plc, Ravnice 48, 10 000 Záhreb, Chorvátsko, identifikačné číslo spoločnosti (IČO): 94989605030 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Účelom žrebovania o ceny je propagácia produktov a služieb Prevádzkovateľa.

Ustanovenie 2

Žrebovanie o ceny sa začne 22. septembra 2016 a skončí 31. decembra 2024.

Ustanovenie 3

Všeobecné podmienky žrebovania o ceny sú k dispozícii na webovej stránke https://digitalni-album.igraoni.ca

Ustanovenie 4

Žrebovania o ceny sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Čiernej Hore, Slovinsku, Macedónsku, Kosove, Českej republike, Kanade, na Malte a Slovensku.

V prípade maloletých osôb je potrebný písomný súhlas rodiča alebo zákonne ustanoveného opatrovníka. Maloleté osoby sa môžu žrebovania o ceny zúčastniť len vtedy, ak predložia výslovný súhlas svojich rodičov alebo opatrovníkov.

Podľa zákona môžu maloleté osoby vyhrať žrebovanie a získať cenu v súlade s požiadavkami príslušného zákona. Ak opatrovníci maloletého víťaza prijmú cenu, tak potvrdzujú svoj súhlas s Všeobecnými podmienkami a cenu preberú v mene maloletého.

Ustanovenie 5

Aby ste sa mohli zúčastniť vypĺňania digitálneho albumu Kráľovstvo zvierat, musíte si najskôr vytvoriť používateľské konto na stránke http://www.igraoni.ca. Ak už máte používateľské konto, môžete sa do aplikácie prihlásiť prostredníctvom neho.

Za každý kód z nálepiek, ktoré možno nájsť v čokoládových tyčinkách Kráľovstvo zvierat, Kráľovstvo zvierat Junior a na obaloch čokoládových lízaniek Lizli, získa účastník 2 (dve) kópie toho istého obrázka, napríklad dva obrázky kolumbijského veľhada kráľovského. Obrázky získané po zadaní kódu sú vyberané náhodne. Každý obrázok možno vymeniť s inými účastníkmi v rámci aplikácie „Digitálny album“.

Účastník môže vyhrať obrázky aj na základe správnych odpovedí vo vedomostnom kvíze. Za každú správnu odpoveď získa účastník dve kópie obrázka. Maximálny počet obrázkov, ktoré možno získať v kvíze, je 20.

Aby účastník vyplnil úplne celý digitálny album, musí nazbierať 250 odlišných obrázkov. Za každý vyplnený album získa účastník jednu zlatku. Zvyšné kópie obrázkov môže účastník použiť na vyplnenie nového albumu a vyplniť tak niekoľko albumov. Zlatky sa dajú vymeniť za ceny, ktoré sú uvedené v aplikácii.

Za každý nepoužitý kód z aplikácie „Najväčší album na svete“ získa účastník dve kópie do aplikácie „Digitálny album“.

Účastník súhlasí, že ho Prevádzkovateľ bude kontaktovať v prípadoch uvedených v ustanoveniach 6 a 8 týchto Pravidiel prostredníctvom jeho/jej kontaktných údajov. Ak účastníka nie je možné kontaktovať z dôvodu nepresných kontaktných údajov, alebo ak nie je možné skontaktovať sa s účastníkom napriek tomu, že kontaktné údaje sú správne, bude sa postupovať v súlade s krokmi uvedenými v ustanoveniach 6 a 8.

Ustanovenie 6

Účastníci tohto žrebovania o ceny nemajú nárok na žiadne iné ceny alebo na ceny vo väčšom rozsahu, ako je stanovené v týchto všeobecných podmienkach. Ceny nie je možné zameniť za hotovosť, iné produkty alebo služby.

Ustanovenie 7

Po odovzdaní ceny pominú akékoľvek povinnosti Prevádzkovateľa voči víťazovi, okrem povinností uvedených v bode 8.1 týkajúce sa vymazania osobných údajov.

Ustanovenie 8

Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje účastníkov žrebovania o ceny v súlade so zákonom o vykonávaní všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Prevádzkovateľ bude spracúvať také osobné údaje účastníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou žrebovania o ceny.

Pri prihlásení do svojho konta na stránke www.igraoni.ca môže účastník poskytnúť súhlas so spracúvaním osobných údajov začiarknutím príslušného políčka.

Účastník má právo kedykoľvek zrušiť svoj súhlas v súlade s bodom 8.3 a požiadať o okamžité zastavenie spracúvania svojich údajov.

Osobné údaje účastníkov žrebovania o ceny sú uchovávané jeden rok od ukončenia žrebovania a po tomto dátume ich Prevádzkovateľ vymaže.

Ustanovenie 9

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť žrebovanie o ceny, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré sú mimo jeho kontroly; ktorým Prevádzkovateľ nemohol predísť, zabrániť ani sa im vyhnúť; alebo ktoré, v súlade so zákonom, predstavujú prípad vyššej moci, kedy je Prevádzkovateľ oslobodený od akýchkoľvek práv voči účastníkom, ktoré by mohli vzniknúť.

Ustanovenie 10

Účastník tohto žrebovania o ceny súhlasí s právami a povinnosťami stanovenými v týchto všeobecných podmienkach. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné podmienky, o čom v primeranom čase upovedomí všetkých účastníkov.

Ustanovenie 11

Akékoľvek spory medzi Prevádzkovateľom a účastníkom tohto žrebovania o ceny podliehajú jurisdikcii obchodného súdu v Záhrebe.

Copyright © Kraš. All rights reserved